Import?jiet elektriskos motociklus uz Latvia.

lv.e-scooter.co ir izveidots t?ras mobilit?tes risin?jumu populariz??anai. ?aj? lap? ir inform?cija un resursi elektrisko motociklu, motorolleru un mop?du import??anai uz Latvia.


Pa?apkalpo?an?s

M?sdienu pakalpojumi, piem?ram, www.uship.com , padara vieglu un ekonomisku elektrisko transportl?dzek?u importu no cit?m valst?m. Ja transportl?dzek?i ir sertific?ti uz Latvia , tad re?istr?cija ir ar? vienk?r?a un ekonomiska.

Elektromotoram nav nepiecie?ama apkope, un pamatapkopei ir iesp?jams izmantot regul?ras motorolleru gar??as vai m?sdien?gus pakalpojumu sniedz?jus, piem?ram,Bosch E-scooter Service ar vair?k nek? 14.000 viet?m vis? pasaul?. (Bosch ir elektromotoru ra?ot?js).


 
 
Promotion
Maz?ks gaisa pies?r?ojums ? K??sti par br?vpr?t?go vietn?lv.e-scooter.co.
?? rokasgr?mata sasniedz pirc?jus +200 valst?s un pal?dz veicin?t t?ru mobilit?ti. [ vair?k info ]
 
Electric Scooter: clean air / healthy city air

Disku bremzes: gaisa pies?r?ojums

Gaisa pies?r?ojums, ko rada disku bremzes, rada 20 % no kop?j?s emisijas, ko rada standarta automa??na, un pies?r?ojums (?pa?i smalki putek?i) cilv?kiem ir toksisk?ks nek? izpl?des g?ze.

"Vehicle tailpipe emissions are going down, but the emissions from disc brakes will remain to some extent, even if you drive an electric car," Weber said. "Therefore, this kind of process will continue to play out in the future and will be an important consideration when we look at the health effects of particulate matter." (Phys.org)