Importa/eksporta partner?ba

international traffic 2020
Google Analytics

lv.e-scooter.co ir da?a no starptautiskas platformas, kas izveidota t?ru mobilit?tes risin?jumu veicin??anai.

koncepcija tika uzs?kta 2018. gad?, ir apmekl?ta no vis?m pasaules valst?m un tiek apmekl?ta vid?ji no 174 valst?m ned???.

Katru dienu simtiem pirc?ju no gandr?z vis?m pasaules valst?m s?ta pirkuma piepras?jumu elektriskam skrejritenim, kas vi?u valst? v?l nav pieejams.

Lai gan da??s valst?s pirkuma piepras?jumi tiek autom?tiski p?rs?t?ti viet?jiem biznesa partneriem apstr?dei, pa?laik ir j?izpilda vair?k nek? 30?000 pirkuma piepras?jumu.

Ir pieejama lieliska iesp?ja nodro?in?t patiesi glob?lu starptautisku lo?istikas pakalpojumu, kas ?auj pirc?jiem no jebkuras valsts ieg?d?ties transportl?dzek?us no cit?m valst?m par viszem?kaj?m izmaks?m un ar visaugst?k?s kvalit?tes uzticam?bu.

Uz??m?jdarb?bas modelis var?tu b?t dar?jumu modelis, lai tas var?tu efekt?vi tikt m?rogots un ar zemu risku pla??k? m?rog?.

Par da?iem motorolleru mode?iem no ?zijas valst?m pirc?ji Eirop? ir viegli ieinteres?ti maks?t l?dz pat 3000 eiro vair?k, lai da?iem nesen izlaistiem mode?iem no visas pasaules b?tu iev?rojama pe??a.

Neapstiprin?to pirkuma piepras?jumu tie?? iekas?jam? ie??mumu v?rt?ba var b?t 30 miljoni eiro. Simtiem jaunu piepras?jumu dien? var rad?t biznesu 50 miljonu eiro v?rt?b? gad? vai vair?k.

M?s mekl?jam biznesa partneri, kuram ir nepiecie?am?s sp?jas un talants, lai izveidotu veiksm?gu un inovat?vu biznesu.

Nepiecie?ami finan?u ieguld?jumi.

Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, l?dzu, sazinieties ar mums pa info@philosophical.ventures vai aizpildiet zem?k eso?o veidlapu.

Pieteikuma forma