Importa/eksporta partner?ba

international traffic 2020
Google Analytics

lv.e-scooter.co ir da?a no starptautiskas platformas, kas izveidota t?ru mobilit?tes risin?jumu veicin??anai.

koncepcija tika uzs?kta 2018. gad?, ir apmekl?ta no vis?m pasaules valst?m un tiek apmekl?ta vid?ji no 174 valst?m ned???.

2018: elektrisko motorolleru tirgus nepatik?an?s

V?l 2018. gad? N?derland? daudzi e-motorolleru jaunizveidotie uz??mumi bankrot?ja un piek?uve elektriskajiem motorolleriem bija ierobe?ota, savuk?rt N?derlande kop? ar Norv??iju bija EV pionieris Eirop?.

Pat ?odien, 2021. gad?, da?u noz?m?gu z?molu, piem?ram, Kymco, import?t?ji ar +20 000 gaid?t?ju pirc?ju (kas ieg?ti no ?aj? rokasgr?mat? nor?d?to piepras?jumu skaita) import?t?ji atsak?s p?rdot elektriskos motorollerus un turpina p?rdot savus ienes?gos benz?na motorollerus. Tas nor?d?ja, ka p?reja uz elektr?bu daudz?s cit?s valst?s miljardiem pirc?ju vis? pasaul? var b?t daudz gr?t?ka n?kamaj?s desmitgad?s vai pat ilg?k.

💸 Naudas peln?t?js motorolleru p?rdev?jiem: apkopes pakalpojums

Liel?kais naudas peln?t?js viet?jiem motorolleru p?rdev?jiem (d?leriem) ir bijis apkopes serviss. Izmantojot elektriskos skrejrite?us, burtiski tiktu ietaup?ti l?dz 90% no uztur??anas izmaks?m. Tas rada lielas probl?mas vecajam izplat?t?ju biznesa modelim un nov?r? p?reju uz elektriskajiem skrejrite?iem daudz?s valst?s.

Tie?saistes ce?vedis: pal?gs tirgum

e-scooter.co ir paredz?ts, lai veicin?tu elektrisko motorolleru par?d??anu pirc?jiem, ka benz?na motorolleru alternat?vas jau ir pieejamas, lai veicin?tu p?reju uz t?ru mobilit?ti, lai pils?t?s nodro?in?tu vesel?gu gaisa kvalit?ti.

Arvien bie??k EV jaunuz??mumi ir maz?ki uz??mumi ar maz?ku bud?etu, kuriem nav l?dzek?u starptautiskai p?rdo?anai un lo?istikai. Tie?saistes ce?vedis ?auj pirc?jiem jebkur? valst? viegli ieg?t p?rskatu par jaun?kajiem elektriskajiem transportl?dzek?iem no visas pasaules.

2021.?gada j?lij? skrejrite?u lap?s tika pievienota importa piepras?juma veidlapa, un jau vair?k nek? 150.000 pirc?ju ir iesniegu?i pirkuma piepras?jumu.

💱 Importa/eksporta biznesa modelis

Transportl?dzek?u import??ana var b?t izdev?ga uz??m?jdarb?ba. Klienti var priek?apmaks?t maksu par importa pakalpojumu, lai biznesa modelim neb?tu nepiecie?ami s?kotn?jie kapit?lieguld?jumi un atbild?ba par transportl?dzek?a garantiju un apkopes servisu var tikt novirz?ta klientam apmai?? pret r?pn?cas cenu (zem?k? cena tirg?). ka uz??m?jdarb?bas modelis var b?t tikai balst?ts uz dar?jumiem un t?p?c tam ir zems risks.

Klienti b?s ?oti apmierin?ti ar zemo pirkuma cenu un piek?uvi jaun?kajiem transportl?dzek?iem ?odien . Tur?gi pirc?ji var b?t ieinteres?ti maks?t liel?ku maksu par piek?uvi ekskluz?viem transportl?dzek?iem no cit?m valst?m, kam?r vi?i joproj?m var?tu ietaup?t naudu, p?rkot par r?pn?cas cenu.

P?r? ar skrejrite?u un mop?du importa servisu iesp?jams pied?v?t papildu pakalpojumus, piem?ram, garantijas atbalsta servisu, apdro?in??anu, finan?u un apkopes servisu. ?os pakalpojumus klientam var sniegt par papildu samaksu.

Sadarb?b? ar lv.e-scooter.co j?su uz??mums paliks neatkar?gs, un tam b?s tie?s kontakts ar klientiem. Visus l?dzek?us sa?ems j?su uz??mums, un tas noz?m? ar? to, ka j?su uz??mums b?s piln?b? atbild?gs par klientu apkalpo?anas kvalit?ti.

Vai v?laties pal?dz?t pirc?jiem pils?t? Latvia ar motorollera vai mop?da importu? Aizpildiet zem?k eso?o veidlapu vai nos?tiet e-pastu uz info@e-scooter.co .

Pieteikuma forma