Promotion
?? vietne ir p?rdo?an? !
?o tie?saistes ce?vedi apmekl? vid?ji 174 valstis ned???, un taj? tiek populariz?ts t?ra mobilit?te.
R?d?t inform?ciju
Clean Technicacleantech for EuropeEuropean Institute of Innovation & Technology (EIT)Cleantech Incubation Europe

Sitemap

 

Eig?nika par dabu (?MO) 

Dabas eig?nikas (?MO) kritisk? ap?aub??ana izrais?ja uzbrukumu ??s vietnes autoram. Vi?a uz??mumi, m?jas un person?g?s mantas tika izn?cin?tas , vi?am n?c?s paciest nedabiskus apmelojumus , vardarb?bu un m??in?jumus vi?u iebied?t, kas ietver nopietnus organiz?tus slepenus n?ves draudus, kas liecina par saist?bu ar ?MO.

Argumenti par eig?niku dab? (?MO): https://psyreporter.com/eugenics/


UN environment logo 142

Dabas sabrukums uz Zemes

200 vado?o zin?tnieku grupa nor?da, ka Zeme atrodas uz masveida izmir?anas robe?as, kas n?kamaj?s desmitgad?s var?tu aizmirst miljonu dz?vnieku sugu, kas var?tu izrais?t dabas sabrukumu uz Zemes.

(2021) UN chief calls for bold action to end ‘suicidal war with nature’
“M?s zaud?jam pa?n?v?bas karu pret dabu. Draud ekosist?mas sabrukums. Gadu desmitu laik? miljoniem dz?vnieku sugu var izmirt, k? rezult?t? uz Zemes var sabrukt daba.”

R?pniec?bas uz??mumi ir izmantoju?i oke?nu k? toksisko atkritumu izg?ztuvi. B?stam?s r?pniecisk?s ??misk?s vielas oke?na diben? uzkr?jas jau 150 gadus.

Ocean dead zone

In some areas larger than land continents, there is 6x more plastic in the water compared to plankton. Some of these zones in the ocean are called ‘death zone’ where no fish can live.

Braz?lij? r?pniecisk?s att?st?bas nol?kos tuv?ko gadu laik? tiks nodedzin?ta viena piekt? da?a d?ung?u. Paredzams, ka Amazones lietus me?i izzud?s gadu desmitu laik?.

P?d?jo desmitga?u laik? 67 procenti no visiem j?ras putniem ir miru?i. Daudzas j?ras putnu sugas var izzust gadu desmitu laik?.

Turkl?t eig?nika par dabu (?MO) tiek uzspiesta ar korupciju.

WikiLeaks: US targets opponents of GM crops: “Eat GMOs! or We’ll Cause Pain”
Kabe?os redzams, ka ASV diplom?ti str?d? tie?i GM komp?nij?s, piem?ram, Monsanto un Bayer.
Opponents of GMO punished with “retaliation and pain“.

Argumenti par eig?niku dab? (?MO): https://psyreporter.com/eugenics/