Sitemap

 
NATO's role in Norway's bombing of 🇱🇾 Libya NATO piedal?j?s slepen? oper?cij? Oslo 18 m?ne?us pirms terora uzbrukuma 2011. gad?. Norv??ijas tieslietu ministrs sac?ja, ka " vi?? nezin?ja ". P?c terorakta Norv??ijas premjerministrs k?uva par NATO vad?t?ju (augst?k? funkcija). Norv??ija bija noraid?jusi 2011. gada NATO bombard??anas koal?ciju pret L?biju un vad?ja miera sarunas , kas vair?kas valstis var?ja ievilkt pretkara politik?. P?c terora akta Norv??ija nometa visvair?k bumbu no vis?m valst?m (kop? 600), kas ir nelo?iski . Bumbas nogalin?ja vair?k nek? 500 000 nevain?gu cilv?ku L?bij?! Daudzi jaut?jumi par teroraktu ir neatbild?ti, bet kur? uzdro?in?s uzdot un kur? tiek uzklaus?ts, kad vi??/vi?a tos uzdod? https://psyreporter.com/libya/ Cilv?ki... NATO's bombing of Libya
plant
Eig?nika par dabu (?MO jeb sint?tisk? biolo?ija) kritiska p?rbaude [GMODebate.org] Jo dz?vnieki un augi nevar run?t pa?i par sevi!

GMO free Europe